Fri frakt over 1000 kr
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Salgsbetingelser

INNLEDNING 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Nedenfor finner du kjøpsbetingelsene som gjelder på Karjolenbutikkene.no. Betingelsene er basert på avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

1    AVTALEN
Nedenfor finner du kjøpsbetingelsene som gjelder på Karjolenbutikkene.no. Betingelsene er basert på: 
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, pris og leveringsbetingelser, samt andre egenskaper), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved å akseptere salgsbetingelse bekrefter kjøperen at de har lest og er innforstått med all tilgjengelig informasjon om varen, herunder informasjon om varens kvalitet, egenskaper samt informasjon om vedlikehold. 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2    PARTENE
Selger er, og betegnes i det følgende som selger/selgeren:
Karjolenbutikkene.no ved BC Butikkdrift AS 
Svåbekk 15, 4790 Lillesand
E-post: 
post@karjolenbutikkene.no
Telefon: 916 36 943
Org.nr: 827619922 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3    PRIS
Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for varene vil komme frem før bestilling og eventuelle fraktkostnader vil komme frem før handelen er fullført gjennom butikkens bestillingsløsning.

4    AVTALEINNGÅELSE 
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når Karjolenbutikkene.no har mottatt din bestilling, sendes det en ordrebekreftelse på e-post til kjøperen. Det viktig at du som kunde kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen din med hensyn til antall, varetype, pris etc. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt på e-post til post@karjolenbutikkene.no. Om du ikke mottar en ordrebekreftelse kan det være at ordrebekreftelsen har blitt filtrert ut til din søppelpost, eller at du har registrert deg med feil epostadresse. I slike tilfeller anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på e-post: post@karjolenbutikkene.no

5    BETALINGEN
Karjolenbutikkene.no godtar betaling via Vipps. I tillegg til dette godtar vi betalingskortene VISA og Mastercard, samt Klarna faktura og Klarna delbetaling. 
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Fullstendig vilkår for kjøp på faktura eller delbetaling finner du under de nevnte betalingsalternativene på utsjekk siden.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6    LEVERING
Levering av varen(e) fra Karjolenbutikkene.no til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Karjolenbutikkene.no levere varen til kjøper innen rimelig tid. Normalt vil varen være levert innen en uke etter bestillingen gjennomført av kunden men i noen tilfeller kan leveringstiden være lenger. 

Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette. Vi vil sørge for videre informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen er utsolgt.

Dersom varen sendes til deg som postpakke og du ikke henter pakken på ditt lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager i Drammen. Du vil da som kunde måtte dekke de reelle fraktkostnadene tur/retur + inntil 200 kr i gebyr for andre omkostninger. Et slikt gebyr kan ikke ilegges kjøpere under 18 år. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske kostnader. Fraktkostnadene + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til de reelle fraktkostnadene + 200 kr. Eventuelt økes om det originale beløpet er lavere.

Karjolenbutikkene.no leverer varer kun til Fastlands-Norge.

7    RISIKO FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 

8    ANGRERETT 
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

·       Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

·       Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Fyll ut angreskjemaet og send dette til post@karjolenbutikkene.no 

Varer returneres til:
Karjolenbutikkene.no
BC Butikkdrift AS 
Avdeling Kajolen Gulskogen
Guldlisten 35
3048 Drammen 

9    FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KJØPERENS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse:
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Karjolenbutikkene.no. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Karjolenbutikkene.no 
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.5 kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Karjolenbutikkene.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Karjolenbutikkene.no oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning: 
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Karjolenbutikkene.no side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til Karjolenbutikkene.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

10    MANGEL MED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Skjulte skader eller mangler dokumenteres med bilde og sendes skriftlig på epost til post@karjolenbutikkene.no.

Retting eller omlevering: 
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Karjolenbutikkene.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare.Karjolenbutikkene.no kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Karjolenbutikkene.no urimelige kostnader.

Karjolenbutikkene.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Karjolenbutikkene.no kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Karjolenbutikkene.no tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Karjolenbutikkene.no sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: 
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Erstatning:
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Karjolenbutikkene.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

11    SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD 
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: 
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: 
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkasskogebyr: 
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: 
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12    GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13    PERSONOPPLYSNINGER 
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Karjolenbutikkene.no kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Karjolenbutikkene.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Karjolenbutikkene.no innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Karjolenbutikkene.no må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Karjolenbutikkene.no, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Karjolenbutikkene.no sletter eller endrer personopplysningene.

14    KONFLIKTLØSING 
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.